Sa oled siin

N, 2017-05-18 10:48
Jõhvi Vallavalitsus viib Keskkonnainivesteeringute Keskuse toel ellu projekti, mille raames paigaldatakse valla territooriumile jäätmekonteinerid, kuhu Jõhvi valla elanikud saavad tasuta viia
ehitusjäätmeid, mis sisaldavad asbesti (eterniit). Konteinerid asbesti sisaldavate jäätmete kogumiseks paigaldatakse 9 juunil ja viiakse ära 12 juunil.
Konteinerid paigaldatakse: 
 • Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
 • Tammikus seltsimaja vastas
 • Puru küla servas
 • Jõhvi Uikala tee servas
 • Linna külas.
Skeemid lisatud allpool.
Konteinerid on ettenähtud ainult asbesti sisaldavate ehitusjäätmete kogumiseks (eterniit)!
Konteineritesse ei tohi panna: muud ehitusjäätmed (nt klaas, betoon, telliskivi, asfalt, puit), muud ohtlikud ja probleemsed jäätmed (nt elektri- ja elektroonikajäätmed, värvid, lakid), olmejäätmed (sh ka suured jäätmed), pakend ja muu.
lisainfo telefonil 53096090
 
Йыхвинское волостное управление проводит, при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus), проект, в рамках которого на территории Йыхвинской волости устанавливаются пять контейнеров, куда жители Йыхвинской волости могут бесплатно поместить асбестосодержащие отходы (шифер). Контейнера для сбора асбестосодержащих отходов  устанавливаются 9 июня и увозятся 12 июня. Места установки контейнеров:
 • около Йыхвинского кладбища со стороны деревни Edise
 • в Таммику напротив здания клуба
 • около деревни Puru
 • около дороги на Uikala
 • в деревне Linna
Более точную информацию о местах установки контейнеров можно найти на нашей домашней страничке www.johvi.ee. Дополнительную информацию можно получить по телефону 53096090.
Контейнера предназначены только для асбестосодержащих строительных отходов  (шифер). В контейнера нельзя помещать другие строительные отходы (например стекло, бетон, кирпичи, асфальт, древесину), другие опасные и проблемные отходы (например отходы электротоваров, краски лаки), бытовые отходы (в том числе крупногабаритные), упаковку и прочее.
 
SKEEMID
Jõhvi kalmistu serval Edise küla pool
 
Tammikus seltsimaja vastas
 
Puru küla servas
 
Jõhvi Uikala tee servas
 
Linna külas
K, 2016-12-28 14:57

Jõhvi Vallavalitsus korraldab vallavara kirjaliku enampakkumise Kaare 33 kinnistu müügiks.

T, 2016-11-01 15:39

Jõhvi Vallavalisus müüb kirjaliku enampakkumise korras temale kuuluva osaühingu Jõhvi Tervisekeskus (registrikood 10339633) osa nimiväärtusega 1 976 eurot, mis moodustab osaühingu osakapitalist 14,3%.

Pakkumus tuleb esitada kirjalikult paberkandjal, kinnises pakendis tähitud postiga aadressil Jõhvi Vallavalitsus, Kooli 2, 41595 Jõhvi või tuua kohale samal aadressil. Kohale toomisel esitada sekretär-asjaajajalete.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 14. november 2016 kell 10:00

Enampakkumisega seotud dokumendid:

K, 2016-10-19 14:05

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:

1.  Võõrandada avaliku enampakkumise korras korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Koidu 2b, korter 42 (2-toaline korter, üldpind 40,5 m², katastritunnus 25301:005:0004, registriosa nr 625008) järgmistel tingimustel:
1.1  vara alghind 5 000 eurot;
1.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.3  enampakkumise viis – kirjalik;
1.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.6 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

2.  Võõrandada avaliku enampakkumise korras korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Hariduse 9, korter 85 (1-toaline korter, üldpind 27,90 m², katastritunnus 25301:008:0008, registriosa nr 1194608) järgmistel tingimustel:
2.1  vara alghind 4 000 eurot;
2.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
2.3  enampakkumise viis – kirjalik;
2.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
2.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
2.6  notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

3.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
3.1  avaldus (soovituslik vorm lisatud);
3.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
3.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

4. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus ja iga müügiobjekti kohta eraldi Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 28. oktoobri 2016 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
4.1  pakkuja kontaktandmed;
4.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
4.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 28.10.2016 enampakkumise avamist!“

5.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

6. Kirjalikud pakkumised avatakse 28. oktoobril 2016 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis:
6.1  algusega kell 11:15 Koidu 2b-42 korteriomandile tehtud pakkumised;
6.2  algusega kell 11:30 Hariduse 9-85 korteriomandile tehtud pakkumised.
Pakkumiste avamine on avalik.

Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele nr Swedbank EE722200221010951025.

Informatsioon vara kohta vallavara spetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 58542732  või e-postil jevgeni.fedorenko[at]johvi.ee .

Pakkumiste avamine on avalik.

K, 2016-04-13 10:11

Keskkonnaameti kampaania jäätmete põletamise kahjulikkusest
Keskkonnaministeerium viib 18.04.-01.05. läbi teavituskampaania juhtimaks inimeste tähelepanu jäätmete lõkkes põletamise ohtudele.
Selleks otstarbeks on loodud koduleht www.lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid lõkkes põletada.

N, 2016-03-03 09:35

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi järelevalveinspektori ametikoha täitmiseks.

Järelevalveinspektori ametikoha eesmärk on järelevalve teostamine, väärtegude toimepanijate väljaselgitamine ja menetlemine ning osalemine avaliku korra tagamisel.

Kandidaat peab:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama kõrgharidust ja soovitavalt politseialast väljaõpet;
 • vähemalt 5-aastast väärteomenetluse alast töökogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • oskama kasutada arvutit tööks vajalikke programmide käsitlemisel;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst järelevalveinspektorina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Urmas Aunap, e-posti aadress urmas.aunap[at]johvi.ee.

Tööle asumise aeg 1. aprill 2016 või esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada eesti keeles 17. märtsiks 2016 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse järelevalveinspektor“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[at]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 509 3603.

http://www.avalikteenistus.ee:80/?id=44512&tpl=1092&c_tpl=1075&iframe=1

T, 2016-02-23 10:12

Jõhvi Vallavalitsus korraldab konkursi keskkonnaspetsialisti ametikoha täitmiseks.

Keskkonnaspetsialisti ametikoha eesmärk on Jõhvi valla keskkonnakaitselise tegevuse ja jäätmemajanduse korraldamine.
Kandidaat peab:

 • omama põhjalike teadmisi kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest;
 • omama erialast kõrgharidust ning soovitavalt töökogemust keskkonnakorralduse töövaldkonnas;
 • omama projektijuhtimise oskusi ja kogemust;
 • valdama eesti keelt kõrgtasemel ning vene keelt suhtlustasandil;
 • omama arvuti kasutamise oskust sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabel-töötlusprogrammide ja andmekogude kasutamise oskust;
 • olema avatud koostööks ja hea suhtlemisoskusega; algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus ja lahendustele orienteeritud, suutma töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, põhjustamata takistusi kaastöötajatele, olema paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • kirjalik avaldus;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • motivatsioonikiri tulevasest tööst keskkonnaspetsialistina;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Konkursi kontaktisik on Urmas Aunap, e-posti aadress urmas.aunap[at]johvi.ee.

Tööle asumise aeg 14. märts 2016 või esimesel võimalusel.

Dokumendid esitada eesti keeles 8. märtsiks 2016 Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, märgusõnaga „Jõhvi Vallavalitsuse keskkonnaspetsialist“ või digitaalallkirjastatult e-posti aadressile johvi[at]johvi.ee. Lisainfo telefonidel 336 3742 või 509 3603.

http://www.avalikteenistus.ee/?id=44470&tpl=1092&c_tpl=1075

K, 2016-01-13 12:18

Jõhvi Vallavalitsus võõrandab avaliku enampakkumise korras:

1.  Korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Narva mnt 82, korter 17 (1-toaline korter, üldpind 38 m², katastritunnus 25301:009:0003, registriosa nr 1837808) järgmistel tingimustel:
1.1  vara alghind 2 000 eurot;
1.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.3  enampakkumise viis – kirjalik;
1.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.6  notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

2.  Korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Narva mnt 84, korter 59 (1-toaline korter, üldpind 38,9 m², katastritunnus 25301:009:0002, registriosa nr 632608) järgmistel tingimustel:
2.1  vara alghind 2 000 eurot;
2.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
2.3  enampakkumise viis – kirjalik;
2.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
2.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
2.6 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

3.  Korteriomand aadressil: Jõhvi linn, Vahe tn 4, korter 36 (1-toaline korter, üldpind 27,10 m², katastritunnus 25301:005:0013, registriosa nr 1382108) järgmistel tingimustel:
3.1  vara alghind 2 000 eurot;
3.2  tagatisraha suurus 100 eurot;
3.3  enampakkumise viis – kirjalik;
3.4  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
3.5  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
3.6  notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kolme (3) nädala jooksul alates tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

4.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
4.1  avaldus (soovituslik vorm lisatud);
4.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest;
4.3  isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.

5. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus ja iga müügiobjekti kohta eraldi Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595 hiljemalt 9. veebruari 2016 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
5.1  pakkuja kontaktandmed;
5.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
5.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 9.02.2016 enampakkumise avamist!“

6.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

7. Kirjalikud pakkumised avatakse 9. veebruaril 2016 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis:
7.1  algusega kell 11:00 Narva mnt 82-17 korteriomandile tehtud pakkumised;
7.2  algusega kell 11:15 Narva mnt 84-59 korteriomandile tehtud pakkumised;
7.3  algusega kell 11:30 Vahe tn 4-36 korteriomandile tehtud pakkumised.
Pakkumiste avamine on avalik.

Informatsioon vara kohta Jõhvi valla interneti leheküljel www.johvi.ee, ajalehes Põhjarannik ja kinnis-varaportaalis www.kv.ee  ja vallavara spetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 336 3749 või 58542732  või e-postil jevgeni.fedorenko[at]johvi.ee

 

R, 2015-10-23 09:15

Jõhvi valla jäätmekava aastateks 2015 - 2020 eelnõu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.oktoober kuni 09. november 2015
Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda Jõhvi Vallavalitsuses aadressil Kooli 2, (I korrus) ning Jõhvi valla veebilehel (www.johvi.ee).
Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Jõhvi Vallavalitsusele aadressil Kooli 2, Jõhvi 41595 või e-postiga johvi@johvi.ee.
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 11. novembril 2015 kell 10.00 Jõhvi Vallavalitsuses Kooli 2, teise korruse väikses saalis.

E, 2015-05-18 08:59

1. Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 (katastritunnus 25201:008:0107) asuvad korteriomandid nr 1 – 35,3 m², nr 2 – 38,0 m², nr 3 – 38,1 m², nr 5 – 20,9 m², nr 6 – 17,6 m², nr 7 – 26,6 m², nr 8 – 34,3 m²) ja mitteeluruum (M1 – 63,2 m²) järgmistel tingimustel:
1.1  korteriomandid ja mitteeluruum müüakse tervikvarana;
1.2  kogu vara alghind on 5 400 eurot;
1.3  tagatisraha suurus 100 eurot;
1.4  enampakkumise viis – kirjalik;
1.5  kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
1.6  ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale;
1.7 notariaalne müügileping ja asjaõigusleping tuleb sõlmida kahe nädala jooksul alates enampakkumise tulemuste kinnitamisest. Müügilepingu projektiga tutvumiseks tuleb enne müügilepingu sõlmimist esitada vastav soov müüjale või notarile.

2.  Kirjalikus pakkumises tuleb esitada:
2.1  vormikohane avaldus (lisatud):
2.2  tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on näha panga rekvisiidid (makse saaja, arve number ja viitenumber) ja selgituses märgitud müügiobjekti nimetus ja/või katastritunnus ning pakkuja nimi juhul, kui tagatisraha tasutakse teise isiku eest.
2.3  Isiku esindamise puhul esindaja volitusi tõendav dokument.
3. Pakkumised esitada (kirjalikult) suletud ümbrikus Jõhvi Vallavalitsusele või saata postiga aadressil Jõhvi linn, Kooli 2, postiindeks 41595, hiljemalt 28. mai 2015 kella 10:30ks. Ümbrikule tuleb märkida:
3.1  pakkuja kontaktandmed;
3.2  objekti nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse;
3.3  hoiatusmärge „Mitte avada enne 28.05.2015 enampakkumise avamist!“

4.  Pakkuja võib ühe objekti kohta teha ühe pakkumise. Mitme pakkumise korral ei arvestata selle pakkuja ühtegi pakkumist.

5.  Jõhvi vallas, Kose külas, Aia tee 9 asuvate korteriomanditele nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ja mitteeluruumi M1 tehtud kirjalikud pakkumised avatakse 28. mail 2015 Jõhvi Vallavalitsuse (Kooli 2) I korruse nõupidamiste ruumis algusega kell 11:00. Pakkumiste avamine on avalik.

Tagatisraha peab olema makstud enne enampakkumise algust Jõhvi Vallavalitsuse arveldusarvele
nr Swedbank EE722200221010951025.

Informatsioon vara kohta vallavara spetsialisti Jevgeni Fedorenko telefonil 58542732 või e-postil jevgeni.fedorenko@johvi.ee

Pakkumiste avamine on avalik.
Avalduse vorm Jõhvi valla interneti leheküljel

Avalduse vorm (*.odt)(*.pdf)


PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla
laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

ODT formaadis failide avamiseks ja muutmiseks võib kasutada LibreOffice kontoritarkvara, mida on võimalik alla laadida aadressilt http://www.libreoffice.ee/, samuti võib kasutada Google Docsi http://docs.google.com või OpenOffice http://download.openoffice.org/

Undefined

 

Lehed